– Projekty

Projekty

Fruwająca Ryba
3 stycznia, 2022

To miejsce w którym realizujemy 2 przedsięwzięcia:
Centrum Aktywizacji Seniorów i Międzypokoleniowy Klub Fruwająca Ryba

Centrum Aktywizacji Seniorów jest jednym z najstarszych w Krakowie, co sprawia, że możemy pochwalić się szeregiem projektów zrealizowanych z myślą o osobach po 60tym roku życia.

Członkowie CAS „Fruwająca Ryba” mają do dyspozycji następujące zajęcia: kurs obsługi komputera i urządzeń mobilnych, trening pamięci, język angielski, język rosyjski, warsztaty krawieckie, tenis stołowy, gry stolikowe, warsztaty aktywizacyjne, aerobik, trening rozciągający, warsztaty ze śpiewu.

Nasze seniorki i seniorzy chętnie włączają się w akcje społeczne – szyliśmy pluszowe słonie dla dzieci po trudnych doświadczeniach, zbieraliśmy książki do bibliotek szpitalnych, śpiewaliśmy w domu pomocy społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszego fanpejdża na FB.

Międzypokoleniowy Klub „Fruwająca Ryba” to przestrzeń, w której każdy może poczuć się jak u siebie, spotkać się z drugim człowiekiem, realizować swoje pasje, spełniać marzenia.

Nasz lokal zlokalizowany jest przy głównej ulicy co ułatwia dojazd komunikacją miejską. Posiadamy wyposażenie umożliwiające prowadzenie szkoleń (rzutnik przenośny, ekran, flipchart, nagłośnienie). W lokalu znajduje się w pełni wyposażona pracownia komputerowa; zaplecze kuchenne; sanitariaty damski i męski; pomieszczenie biurowe i dwie sale szkoleniowe. Pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, plastycznych oraz imprez siedzących.

Lokal posiada pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie oraz pozytywną opinię w sprawie bezpieczeństwa pożarowego wydaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Projekt obecnie jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

   

REGULAMIN CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
                  „FRUWAJĄCA RYBA”
Centrum Aktywności Seniora to miejsce rozwoju pasji,
zainteresowań, samorządności i wiedzy osób dojrzałych. Traktujemy
je jako dobro wspólne, które razem współtworzymy i kreujemy,
dbając o życzliwą atmosferę i estetykę przestrzeni. Tutaj każdy ma
szansę na przyjaźń i stworzenie więzi.
1. Centrum przeznaczone jest dla osób 60+, kobiet i mężczyzn,
które dobrowolnie bez względu na wykształcenie, narodowość,
przynależność religijną oraz ogólną sprawność fizyczną, chcą
skorzystać z zaproponowanej oferty i współtworzyć ją.
2. Zajęcia, warsztaty i wszelka aktywność w Centrum oparte są na
pozytywnej komunikacji, z poszanowaniem godności
i niezależności uczestników.
3. Każdy uczestnik Centrum wypełnia kartę zapisu potwierdzoną
podpisem i uiszcza opłatę członkowską w wysokości 5 zł
miesięcznie.
4. Uczestnicy CAS zobowiązani są do regularnego uczestniczenia
w wybranych przez siebie zajęciach i aktywnościach.
5. Fundacja zapewnia uczestnikom sale do zajęć wraz z pomocami
oraz poczęstunek i napoje.
6. Uczestnicy Centrum mają możliwość kreowania i proponowania
realizowanych działań.
7. Uczestnicy dbają o sprzęt, mienie i porządek w Centrum.
8. Fundacja w ramach Centrum oferuje szeroko pojęte wsparcie
i pomoc.

Wróżenice
7 września, 2021

Od 10 maja br nasza Fundacja prowadzi na os Wróżenice 49 ( w budynku OSP) ofertę realizacji zadania publicznego o nazwie: „Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców – pomożemy odkryć ukryte skrzydła mieszkańcom Wróżenic” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, ze środków Miasta Krakowa. Celem zadania publicznego jest utworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wróżenice, liczącego mniej więcej 70 domostw, zamieszkałych przez około 280 osób o bardzo różnym statusie majątkowym i niezbadanych potrzebach wyższych. Przewidziana do realizacji zadania jest sala szkoleń i odpraw z przyległym kilkumetrowym archiwum, bez okien oraz wymagające adaptacji pomieszczenie kuchenne. Konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych w w/w pomieszczeniach oraz zakup mebli i wyposażenia aby , można było prowadzić zajęcia animacyjne dla wszystkich grup wiekowych tj : seniorów, dorosłych , młodzież i dzieci. W ramach projektu odbędą się również wycieczki oraz eventy. Do projektu zaproszeni będą również studenci pedagogiki IP UJ pod opieką wykładowców z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy przeprowadzą badania wstępne i podsumowujące zadanie. Przewidujemy wyłonienie jednej osoby ze społeczności lokalnej, która w przyszłości będzie czuwać nad kontynuacja podjętych inicjaty

Walki robotów w klubie Fruwająca Ryba
16 czerwca, 2019

tak zakończyły się zajęcia z programowania, w których nasi podopieczni uczestniczyli w tym semestrze.
Dziękujemy Szkoła 3.0 oraz KreaTech za organizację!

Mieszkanie chronione
6 sierpnia, 2018

Fundacja Ukryte Skrzydła prowadzi dwa mieszkania chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Praca z młodymi ludźmi prowadzona jest przez wykwalifikowanych pedagogów z dużym doświadczeniem zawodowym.
Mieszkańcy mieszkań chronionych mogą liczyć na pomoc w załatwianiu codziennych spraw (wizyta u lekarza, pismo do urzędu), uczeni są brania odpowiedzialności za swoje życie i wspólną przestrzeń. Uczą się prowadzić gospodarstwo domowe, zarządzać finansami, planować swój czas, dbać o relacje z innymi. Mogą liczyć na wsparcie przy poszukiwaniu pracy lub w przypadku kontynuowania kształcenia. Oprócz indywidualnych rozmów z każdym podopiecznym, prowadzone są także spotkania w grupie, zajęcia aktywizujące i warsztaty. 

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Wszystkie działania są ukierunkowane na osiągnięcie przez podopiecznych celu, jakim jest możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Projekty trwają do listopada 2020 r.

Good Behavior Game
30 października, 2017

Od czerwca 2017 roku realizujemy projekt Good Behavior Game, który jest strategią kierowania/zarządzania nauką uczniów, aby ułatwić dzieciom dobre funkcjonowanie w roli uczniów oraz przestrzeganie zasad zachowania obowiązujących w szkole. GBG nie jest „programem” w tradycyjnym sensie, na który trzeba przeznaczyć godziny lekcyjne. Nauczyciel wplata  grę w normalne zajęcia szkolne. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-9 lat). Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego. 

GBG został wybrany do adaptacji jako jeden z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych dostępnych na świecie. Jest on  rekomendowany jako skuteczny program oparty na dowodach (evidence-based programs), między innymi przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV). W 2012 roku GBG został uhonorowany przez Królową Szwecji Międzynarodową Nagrodą „Best Practice”.  

Adaptacja GBG do polskich warunków kulturowych prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami w tej dziedzinie, we współpracy z American Institutes for Research (AIR) odpowiedzialnym za upowszechnianie GBG w USA i innych krajach.

Standardy te określają czas niezbędny na pełną adaptację programu na 2,5-3 lata rozłożone na następujące etapy:  

  1. Tłumaczenie, adaptacja i produkcja materiałów programu GBG oraz przygotowanie pierwszej grupy polskich realizatorów programu  (2-etapowe szkolenie tzw. asystentów GBG – osób bezpośrednio pracujących z nauczycielami wprowadzającymi program GBG w swoich klasach,  I etap – przed rozpoczęciem, II etap – w połowie roku szkolnego) 
  2. Realizacja programu GBG w klasach, przez dwa pełne lata szkolne (polscy asystenci GBG we współpracy z trenerami z AIR wspierają nauczycieli i monitorują realizację programu) 
  3. Szkolenie polskich trenerów GBG – osób mogących szkolić kolejnych asystentów GBG. Szkolenie trenerów obejmuje wyszkolenie przez nich kolejnej grupy asystentów i nadzorowanie pracy asystentów i nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. Trenerami mogą zostać osoby, które wcześniej same były asystentami GBG.

Więcej informacji na temat realizowanego zadania znajduje się na stronie internetowej projektu – www.goodbehaviorgame.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, na stronie „Gra w Dobre Zachowania”.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Fruwająca Miejscówka
12 października, 2016

Placówka Wsparcia dziennego w formie podwórkowej „Fruwająca Miejscówka” działa na terenie dzielnic Bieńczyce i Nowa Huta. Nasi streetworkerzy pięć razy w tygodniu (w zimie 4 razy) pracują z dziećmi i młodzieżą bezpośrednio na ich podwórkach. Podczas pracy streetworkerskiej wykorzystują między innymi narzędzie Mobile School. Dodatkowo młodzi ludzie mają możliwość skorzystać z zajęć animacyjno – socjoterapeutycznych w Klubie Fruwająca Ryba (os. Na Skarpie 35). Dla wielu z nich stał się on drugim domem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Nowa Huta na sportowo
1 października, 2016

„Promocja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia i czynnego udziału w zajęciach sportowych wśród dzieci i młodzieży z Nowej Huty.”

Projekt polega na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocję aktywności fizycznej i czynnego udziału w zajęciach sportowych, poprzez organizację zajęć mających na celu doskonalenie sprawności fizycznej w jednej z trzech dyscyplin: parkour, muaythai, street dance.
W ramach programu zostanie przeprowadzony cykl zajęć stacjonarnych oraz zajęcia plenerowe, które będą okazją do szerokiego propagowania zdrowego stylu życia i aktywanego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
Sport i rekreacja to droga, na której chcemy również promować wśród uczestników pozytywne postawy społeczne oraz współpracę i zespołowość.
Adresatami projektu będą dzieci i młodzież z terenu Nowej Huty. Są to dzieci z rodzin defaworyzowanych, które z przyczyn finansowych nie mają możliwości uczestniczyć w odpłatnych zajęciach sportowych proponowanych przez szkoły bądź kluby sportowe. W związku z tym wszystkie zajęcia realizowane w ramach zadania będą nieodpłatne, aby umożliwić udział dzieciom pochodzącym z najbiedniejszych rodzin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Fajny sąsiad
22 września, 2016

Nasz projekt „Fajny sąsiad” został wybrany przez Tesco Polska w programie „Decydujesz, pomagamy”. Grant z Tesco pozwoli nam na przeprowadzenie serii warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży polskich i romskich zamieszkałych w Nowej Hucie. Spotkania budować będą dobre relacje koleżeńsko-sąsiedzkie i przyczynią się do poznawania kultury romskiej i polskiej. Naszym celem jest zmniejszenie zjawiska wzajemnej agresji, braku akceptacji i dyskryminacji.

Przewidujemy organizację 3 cyklów warsztatów –  pedagogiczno-kulturalnego (uświadamianie konieczności edukacji, która umożliwia zajęcie wyższej pozycji w społeczeństwie), tanecznego  (wspólny układ taneczny z elementami romskimi i hip-hopu) oraz plastycznego (warsztaty z elementami obu kultur). Projekt zakończy się wspólnie przygotowaną imprezą taneczną oraz wystawą plastyczną nad Zalewem Nowohuckim, na którą zaproszeni zostaną mieszkańcy pobliskich osiedli.

Projekt rusza w połowie września i trwać będzie do połowy listopada 2016 r.

Rodzina łączy pokolenia
1 kwietnia, 2022

Projekt „Rodzina łączy pokolenia” ma na celu aktywizację seniorów do życia kulturalnego i społecznego dzięki międzypokoleniowym zajęciom twórczym.  W projekcie bierze udział 48 osób – 30 w wieku 60+ oraz 18 między 30 a 60 r. ż. z terenu Nowej Huty. Wspólna praca rozpocznie się od 3 jednodniowych wyjazdów dzięki czemu uczestnicy będą mogli poznać się, zintegrować i wziąć udział w warsztatach związanych z tematyką projektu. Następnie uczestnicy będą pracować w czterech 12-osobowych grupach twórczych – pisarstwo, malarstwo, fotografia, zdrowe kulinaria. Rodzina – będzie wspólnym tematem dla każdej z grup. Podczas 13 dwugodzinnych warsztatów, zastanowimy się jak zmieniała się rodzina, jakie wartości są wspólne i jak je wyrazić. Skonfrontujemy się ze zmianami w rolach rodzinnych i kulturze czasu wolnego. Uczestnicy będą dzielić się historiami, przepisami kulinarnymi, spojrzeniem na swoją rolę w rodzinie. Wspólna praca pozwoli na zadzierzgniecie międzypokoleniowych znajomości, które zmienią się w trwałe przyjaźnie. Efekty twórcze zostaną zaprezentowane w formie wystawy zdjęć i obrazów w galerii handlowej, wydania zbioru opowiadań, oraz międzypokoleniowej książki kucharskiej (do pobrania ze strony WWW Fundacji). Dzieła przekonają publiczność, że warto dbać o wartości rodzinne i wzajemne relacje. Projekt zakończy się spotkaniem Wigilijnym, każdy uczestnik otrzyma dyplom, wydane książki, obejrzymy film dokumentujący przebieg projektu.

Czas trwania projektu to czerwiec – grudzień 2016 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wychowuję = Szanuję – krok drugi.
1 kwietnia, 2022

Projekt ma na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci, a także zapewnienie specjalistycznego wsparcia rodzicom, z małymi dziećmi. W ramach programu odbędą się: zajęcia warsztatowe dla dla dwóch grup rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, wykłady otwarte na które zaprosimy psychologa dziecięcego, pediatrę oraz prawnika, uroczyste zakończenie projektu połączone z otwartymi warsztatami dla rodziców/opiekunów oraz superwizja i szkolenia dla streetworkerów, podnoszące ich kwalifikacje do pracy z dziećmi.  

Odbędzie się 12 spotkań dla każdej z grup, na których poruszymy m.in. następujące tematy: radzenie sobie z trudnymi emocjami, jak rozwija się dziecko, potrzeby dziecka. Wydarzeniem kończącym projekt będą warsztaty otwarte dla wszystkich chętnych rodziców, dziadków, oraz innych opiekunów, których współtwórcami będą uczestnicy grup warsztatowych. Spodziewamy się, że udział w projekcie pozwoli na podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców,  jak również obalenie mitów, dotyczących przemocy wobec małych dzieci oraz podniesienie kwalifikacji specjalistów, już pracujących
z zagrożonymi dziećmi.

Projekt będzie trwał od 16 listopada 2015 r., do 30 czerwca 2016 r.

Projekt „Wychowuję = Szanuję – krok drugi” jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Obywatel NH
22 maja, 2015

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Nowej Huty do działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej oraz wzmacnianie aktywnych postaw prospołecznych. Projekt jest otwarty dla dzieci, młodzieży, oraz dorosłych po 40 r. ż. i trwa od czerwca do grudnia 2015.

Podczas regularnych cotygodniowych spotkań uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać się bliżej, dowiedzieć więcej na temat swoich praw i możliwość wpływania na rzeczywistość społeczną, wspólnie poszukają problemów Nowej Huty i sposobów ich rozwiązania. W małych grupach, w twórczy sposób przygotują mini kampanie społeczne, które zaprezentują w grudniu 2015 roku. W tym celu chcemy wykorzystać następujące narzędzia: teatr zaangażowany społecznie, reportaż, grafikę/plastykę, happening, debaty publiczne, kampanie w Internecie.  Warsztaty będziemy prowadzić w Klubie Fruwająca Ryba, os. Na Skarpie 35. W ramach projektu w trakcie wakacji odbędzie się 4-dniowy wyjazd warsztatowy.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod nr 12 680 21 56, w godzinach pracy biura fundacji od 9:00 do 14:00.

Projekt „Obywatel NH” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Mobile School
30 kwietnia, 2015

Projekt Mobile School realizujemy od 2008 roku.Ruchoma Szkoła to konstrukcja na kółkach, składająca się z 5 tablic szkolnych , które można zsuwać i rozsuwać Do tablic można przyczepiać również edukacyjne plansze z ćwiczeniami i zadaniami.

Uliczni pedagodzy zamieniają podczas swojej pracy ulicę w miejsce bezpieczne i ciekawe dla dzieci. Poza tym uczą je alfabetu, prostych działań matematycznych, przekazują wiedzę na temat szczepień, higieny osobistej, konsekwencji zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów czy praw człowieka. Ruchoma Szkoła ma szerokie zastosowanie w ramach terapii kreatywnej wpływającej na rozwój emocjonalny dzieci np. poprzez odgrywanie ról, rozmowy kierowane, malowanie twarzy i pokazywanie ich przed lustrem. Tablice służą również do zainicjowania nowego układu relacji pomiędzy dzieckiem a pedagogiem ulicznym, są okazją do pozytywnych doświadczeń w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracownicy i wolontariusze z Fundacji Ukryte Skrzydła przywożą wózek do wybranych osiedli Nowej Huty. Pojazd ten można łatwo przesuwać w miejsca, gdzie znajdują się dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, by w atrakcyjnej formie wypełnić ich wolny czas. Poprzez terapię kreatywną, animowaną przez pedagogów ulicznych, dzieci mogą nauczyć się pozytywnie wyrażać emocje i poznawać normy społeczne. Poprzez zabawę w atrakcyjny sposób mogą pracować nad podstawowymi brakami edukacyjnymi lub po prostu w sposób twórczy spędzić czas wolny.

Projekt do tej pory finansowano z różnych źródeł m.in. z środków Gminy Miejskiej Kraków, World Child Foundations.

Obecnie projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

U-lotki
23 kwietnia, 2015

U-lotki to zespół teatralny złożony z kobiet wierzących, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń i rozwijanie pasji, które regularnie spotykają się aby ćwiczyć umiejętności aktorskie.


Zespół jest prowadzony przez aktora i reżysera Stanisława Banasia. Podczas spotkań uczestniczki pracują nad tekstem, wejściem w rolę, sposobem poruszania się na scenie. Dotychczas przygotowano trzy spektakle:

– Lord Jim

– Dziewczęta 44 – na podstawie książki Patrycji Bukalskiej „Sierpniowe dziewczęta 44”

– Klocki  – przedstawienie inspirowane twórczością Janusza Korczaka.

Więcej o osobach tworzących zespół można przeczytać w zakładce ludzie/zespół teatralny U-lotki.

Mieszkania chronione
20 marca, 2014

Fundacja Ukryte Skrzydła prowadzi dwa mieszkania chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Praca z młodymi ludźmi prowadzona jest przez wykwalifikowanych pedagogów z dużym doświadczeniem zawodowym.
Mieszkańcy mieszkań chronionych mogą liczyć na pomoc w załatwianiu codziennych spraw (wizyta u lekarza, pismo do urzędu), uczeni są brania odpowiedzialności za swoje życie i wspólną przestrzeń. Uczą się prowadzić gospodarstwo domowe, zarządzać finansami, planować swój czas, dbać o relacje z innymi. Mogą liczyć na wsparcie przy poszukiwaniu pracy lub w przypadku kontynuowania kształcenia. Oprócz indywidualnych rozmów z każdym podopiecznym, prowadzone są także spotkania w grupie, zajęcia aktywizujące i warsztaty. 

Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Wszystkie działania są ukierunkowane na osiągnięcie przez podopiecznych celu, jakim jest możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Projekt trwa do końca 2017 r.

Wielopokoleniowy Klub Fruwająca Ryba
1 kwietnia, 2015

Klub prowadzimy od 2010 roku, w 2012 został on przeniesiony z os. Stalowego, do nowego lokalu na os. Na Skarpie 35. Jest to miejsce, w którym prowadzimy warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Ale przede wszystkim klub jest przestrzenią, w której każdy może poczuć się jak u siebie, spotkać się z drugim człowiekiem, realizować swoje pasje i spełniać marzenia.

Lokal klubu posiada przestronne wejście i zlokalizowany jest przy głównej ulicy (ułatwiony dojazd autobusem, czy tramwajem) jest wyremontowany, a na bieżąco prowadzone są dodatkowe usprawnienia i naprawy realizowane przy współudziale naszych wolontariuszy. Lokal jest przygotowany do prowadzenia szkoleń (rzutnik przenośny, ekran, flipchart, nagłośnienie). W lokalu znajduje się w pełni wyposażona pracownia komputerowa; zaplecze kuchenne; sanitariaty damski i męski; pomieszczenie biurowe i dwie sale szkoleniowe. Sale przystosowane są do prowadzenia zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, plastycznych oraz imprez siedzących
i wyposażone są w niezbędny sprzęt. Klub posiada pozytywną opinie sanitarną wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz pozytywną opinię w sprawie bezpieczeństwa pożarowego wydaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Obecnie w Klubie Fruwająca Ryba prowadzone są warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z języka angielskiego dla osób 40+, capoiera, oraz pracowania komputerowa, robótki ręczne, klub szachowy. Organizowane są spotkania społeczności fundacyjnej, święta, imprezy okolicznościowe, wieczory z poezją i muzyką.

Partnerzy

Back to top