„Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców – pomożemy odkryć ukryte skrzydła mieszkańcom Wróżenic”

Od 10 maja br nasza Fundacja prowadzi na os Wróżenice 49 ( w budynku OSP) ofertę realizacji zadania publicznego o nazwie: „Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców – pomożemy odkryć ukryte skrzydła mieszkańcom Wróżenic” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, ze środków Miasta Krakowa. Celem zadania publicznego jest utworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wróżenice, liczącego mniej więcej 70 domostw, zamieszkałych przez około 280 osób o bardzo różnym statusie majątkowym i niezbadanych potrzebach wyższych. Przewidziana do realizacji zadania jest sala szkoleń i odpraw z przyległym kilkumetrowym archiwum, bez okien oraz wymagające adaptacji pomieszczenie kuchenne. Konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych w w/w pomieszczeniach oraz zakup mebli i wyposażenia aby , można było prowadzić zajęcia animacyjne dla wszystkich grup wiekowych tj : seniorów, dorosłych , młodzież i dzieci. W ramach projektu odbędą się również wycieczki oraz eventy. Do projektu zaproszeni będą również studenci pedagogiki IP UJ pod opieką wykładowców z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy przeprowadzą badania wstępne i podsumowujące zadanie. Przewidujemy wyłonienie jednej osoby ze społeczności lokalnej, która w przyszłości będzie czuwać nad kontynuacja podjętych inicjaty

Finał projektu: Zobacz jak mówisz

Serdecznie zapraszamy na finał projektu: Zobacz jak mówisz, współfinansowanego ze środków miasta Krakowa.

W ramach pokazu finałowego wraz z artystami z Teatru Exit, chcemy zaprosić wszystkich gorąco na spektakl „Pieśń nad Pieśniami” w reżyserii Maćka Sikorskiego – założyciela Teatru Exit.

Zapraszamy serdecznie!

Walki robotów w klubie Fruwająca Ryba ? – tak zakończyły się zajęcia z programowania, w których nasi podopieczni uczestniczyli w tym semestrze.
Dziękujemy Szkoła 3.0 oraz KreaTech za organizację!

Mieszkanie chronione

Fundacja Ukryte Skrzydła prowadzi dwa mieszkania chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Praca z młodymi ludźmi prowadzona jest przez wykwalifikowanych pedagogów z dużym doświadczeniem zawodowym.
więcej

GOOD BEHAVIOR GAME

Od czerwca 2017 roku realizujemy projekt Good Behavior Game, który jest strategią kierowania/zarządzania nauką uczniów, aby ułatwić dzieciom dobre funkcjonowanie w roli uczniów oraz przestrzeganie zasad zachowania obowiązujących w szkole. GBG nie jest „programem” w tradycyjnym sensie, na który trzeba przeznaczyć godziny lekcyjne. Nauczyciel wplata  grę w normalne zajęcia szkolne. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-9 lat). Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego. 

GBG został wybrany do adaptacji jako jeden z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych dostępnych na świecie. Jest on  rekomendowany jako skuteczny program oparty na dowodach (evidence-based programs), między innymi przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for the Study and Prevention of Violence (CSPV). W 2012 roku GBG został uhonorowany przez Królową Szwecji Międzynarodową Nagrodą „Best Practice”.  

Adaptacja GBG do polskich warunków kulturowych prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami w tej dziedzinie, we współpracy z American Institutes for Research (AIR) odpowiedzialnym za upowszechnianie GBG w USA i innych krajach.

Standardy te określają czas niezbędny na pełną adaptację programu na 2,5-3 lata rozłożone na następujące etapy:  

  1. Tłumaczenie, adaptacja i produkcja materiałów programu GBG oraz przygotowanie pierwszej grupy polskich realizatorów programu  (2-etapowe szkolenie tzw. asystentów GBG – osób bezpośrednio pracujących z nauczycielami wprowadzającymi program GBG w swoich klasach,  I etap – przed rozpoczęciem, II etap – w połowie roku szkolnego) 
  2. Realizacja programu GBG w klasach, przez dwa pełne lata szkolne (polscy asystenci GBG we współpracy z trenerami z AIR wspierają nauczycieli i monitorują realizację programu) 
  3. Szkolenie polskich trenerów GBG – osób mogących szkolić kolejnych asystentów GBG. Szkolenie trenerów obejmuje wyszkolenie przez nich kolejnej grupy asystentów i nadzorowanie pracy asystentów i nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. Trenerami mogą zostać osoby, które wcześniej same były asystentami GBG.

Więcej informacji na temat realizowanego zadania znajduje się na stronie internetowej projektu – www.goodbehaviorgame.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, na stronie „Gra w Dobre Zachowania”.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

 

 

Centrum Aktywności Seniorów „Fruwająca Ryba”

Istniejące przy Fundacji Centrum Aktywności Seniorów jest jednym z najstarszych w Krakowie, co sprawia, że możemy pochwalić się szeregiem projektów zrealizowanych na rzecz aktywizacji osób po 60 roku życia.

Od lutego 2017 r. Gmina Miejska Kraków powierzyłam Fundacji prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów „Fruwająca Ryba”, os. Na Skarpie 35, w którym organizujemy zajęcia rozwojowe, aktywizacyjne, wspierające w realizacji i odkrywaniu talentów i pasji.

Kontynuacja projektu odbyła się w latach 2018-2020. Obecnie trwa kolejna edycja projektu CAS Fruwająca Ryba 2021-22.

Obecnie członkowie CAS „Fruwająca Ryba” mają do dyspozycji następujące zajęcia: komputerowe, trening pamięci, język angielski, język rosyjski, pilates, taniec salsa.

Ponieważ Fundacja powstała przy Teatrze Ludowym, bliskie jej są działania artystyczne. Prowadziliśmy warsztaty literackie oraz teatralne. W klubie Fruwająca Ryba działa także chór seniorów.

Nasze seniorki i seniorzy chętnie włączają się w akcje społeczne – szyliśmy pluszowe słonie dla dzieci po trudnych doświadczeniach, zbieraliśmy książki do bibliotek szpitalnych, a na wakacje chcemy zrobić na szydełkach kilkadziesiąt zosiek dla dzieci z nowohuckich osiedli, z którymi pracują na co dzień nasi streetworkerzy z wózkiem Mobile School.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszego funpage na FB.

Projekt obecnie jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

    REGULAMIN CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
                  „FRUWAJĄCA RYBA”
Centrum Aktywności Seniora to miejsce rozwoju pasji,
zainteresowań, samorządności i wiedzy osób dojrzałych. Traktujemy
je jako dobro wspólne, które razem współtworzymy i kreujemy,
dbając o życzliwą atmosferę i estetykę przestrzeni. Tutaj każdy ma
szansę na przyjaźń i stworzenie więzi.
1. Centrum przeznaczone jest dla osób 60+, kobiet i mężczyzn,
które dobrowolnie bez względu na wykształcenie, narodowość,
przynależność religijną oraz ogólną sprawność fizyczną, chcą
skorzystać z zaproponowanej oferty i współtworzyć ją.
2. Zajęcia, warsztaty i wszelka aktywność w Centrum oparte są na
pozytywnej komunikacji, z poszanowaniem godności
i niezależności uczestników.
3. Każdy uczestnik Centrum wypełnia kartę zapisu potwierdzoną
podpisem i uiszcza opłatę członkowską w wysokości 5 zł
miesięcznie.
4. Uczestnicy CAS zobowiązani są do regularnego uczestniczenia
w wybranych przez siebie zajęciach i aktywnościach.
5. Fundacja zapewnia uczestnikom sale do zajęć wraz z pomocami
oraz poczęstunek i napoje.
6. Uczestnicy Centrum mają możliwość kreowania i proponowania
realizowanych działań.
7. Uczestnicy dbają o sprzęt, mienie i porządek w Centrum.
8. Fundacja w ramach Centrum oferuje szeroko pojęte wsparcie
i pomoc.

 

„Fruwająca Miejscówka”

Projekt prowadzony jest od 15.07.2016 do 30.06.2019 r. na terenie dzielnicy XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta. Polega na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej i jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż..

W ramach projektu realizowane są prace pedagogiczne metodą streetworkingu bezpośrednio w środowisku przebywania dzieci i młodzieży. Prowadzone są również zajęcia stacjonarne – warsztaty animacyjno-socjoterapeutyczne oraz prace z rodzinami podopiecznych.  Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom spędzającym czas na podwórkach oraz wsparcie rodzin podopiecznych w poprawie wypełniania ich funkcji opiekuńczo -wychowawczej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

logokrakow

Nowa Huta na sportowo.

„Promocja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia i czynnego udziału w zajęciach sportowych wśród dzieci i młodzieży z Nowej Huty.”

Projekt polega na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocję aktywności fizycznej i czynnego udziału w zajęciach sportowych, poprzez organizację zajęć mających na celu doskonalenie sprawności fizycznej w jednej z trzech dyscyplin: parkour, muaythai, street dance.
W ramach programu zostanie przeprowadzony cykl zajęć stacjonarnych oraz zajęcia plenerowe, które będą okazją do szerokiego propagowania zdrowego stylu życia i aktywanego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
Sport i rekreacja to droga, na której chcemy również promować wśród uczestników pozytywne postawy społeczne oraz współpracę i zespołowość.
Adresatami projektu będą dzieci i młodzież z terenu Nowej Huty. Są to dzieci z rodzin defaworyzowanych, które z przyczyn finansowych nie mają możliwości uczestniczyć w odpłatnych zajęciach sportowych proponowanych przez szkoły bądź kluby sportowe. W związku z tym wszystkie zajęcia realizowane w ramach zadania będą nieodpłatne, aby umożliwić udział dzieciom pochodzącym z najbiedniejszych rodzin.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

nowy_logotyp-krakow_cmyk

Projekt „Fajny sąsiad” finansowany przez Tesco Polska

Nasz projekt „Fajny sąsiad” został wybrany przez Tesco Polska w programie „Decydujesz, pomagamy”. Grant z Tesco pozwoli nam na przeprowadzenie serii warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży polskich i romskich zamieszkałych w Nowej Hucie. Spotkania budować będą dobre relacje koleżeńsko-sąsiedzkie i przyczynią się do poznawania kultury romskiej i polskiej. Naszym celem jest zmniejszenie zjawiska wzajemnej agresji, braku akceptacji i dyskryminacji.

Przewidujemy organizację 3 cyklów warsztatów –  pedagogiczno-kulturalnego (uświadamianie konieczności edukacji, która umożliwia zajęcie wyższej pozycji w społeczeństwie), tanecznego  (wspólny układ taneczny z elementami romskimi i hip-hopu) oraz plastycznego (warsztaty z elementami obu kultur). Projekt zakończy się wspólnie przygotowaną imprezą taneczną oraz wystawą plastyczną nad Zalewem Nowohuckim, na którą zaproszeni zostaną mieszkańcy pobliskich osiedli.

Projekt rusza w połowie września i trwać będzie do połowy listopada 2016 r.

 

TESCO_2

FINAL_LOGO

rewers

Rodzina łączy pokolenia

Projekt „Rodzina łączy pokolenia” ma na celu aktywizację seniorów do życia kulturalnego i społecznego dzięki międzypokoleniowym zajęciom twórczym.  W projekcie bierze udział 48 osób – 30 w wieku 60+ oraz 18 między 30 a 60 r. ż. z terenu Nowej Huty. Wspólna praca rozpocznie się od 3 jednodniowych wyjazdów dzięki czemu uczestnicy będą mogli poznać się, zintegrować i wziąć udział w warsztatach związanych z tematyką projektu. Następnie uczestnicy będą pracować w czterech 12-osobowych grupach twórczych – pisarstwo, malarstwo, fotografia, zdrowe kulinaria. Rodzina – będzie wspólnym tematem dla każdej z grup. Podczas 13 dwugodzinnych warsztatów, zastanowimy się jak zmieniała się rodzina, jakie wartości są wspólne i jak je wyrazić. Skonfrontujemy się ze zmianami w rolach rodzinnych i kulturze czasu wolnego. Uczestnicy będą dzielić się historiami, przepisami kulinarnymi, spojrzeniem na swoją rolę w rodzinie. Wspólna praca pozwoli na zadzierzgniecie międzypokoleniowych znajomości, które zmienią się w trwałe przyjaźnie. Efekty twórcze zostaną zaprezentowane w formie wystawy zdjęć i obrazów w galerii handlowej, wydania zbioru opowiadań, oraz międzypokoleniowej książki kucharskiej (do pobrania ze strony WWW Fundacji). Dzieła przekonają publiczność, że warto dbać o wartości rodzinne i wzajemne relacje. Projekt zakończy się spotkaniem Wigilijnym, każdy uczestnik otrzyma dyplom, wydane książki, obejrzymy film dokumentujący przebieg projektu.

Czas trwania projektu to czerwiec – grudzień 2016 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.